โครงการทำความดีขอชื่นชม ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ปูคา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย

วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกัน สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมใน “โครงการทำความดีขอชื่นชม” ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่