สัญลักษณ์ของสโมสรซอนต้า

หมายถึง  รังสีของแสง แสงอาทิตย์ แสงสว่างแห่งประกาย หรือแรงดลใจ
หมายถึง รวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ยืดหยัดร่วมกัน หรือความซื่อสัตย์จงรักภักดี
หมายถึง การรับภาระร่วมกัน
หมายถึง ที่พึ่งพา
หมายถึง ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ
หมายถึง สัญลักษณ์นี้ประกอบด้วยหลายๆ สัญลักษณ์รวมหมายถึง การรวมกลุ่มผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ผู้ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันที่จะให้บริการแก่สังคม และสร้างสันติภาพให้เกิดกับโลก โดยอาศัยความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจได้