โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมดังต่อไปนี้
1. โครงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม*
2. โครงการยายเลี้ยงหลาน”
3. โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
4. โครงการฝึกอาชีพสตรีที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ ให้เลี้ยงหมูไก่กบ และตัดเย็บเสื้อผ้า
5. โครงการ It's Your Choice / Zonta Says No*
6. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โครงการในอนาคต)
 
ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
1, เด็กกำพร้าได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
3. เยาวชนได้รับการอบรมในโครงการ Zonta Says No
4. ผู้ติดเชื้อมีชีวิตอยู่อย่างสมอัตภาพ มียาแอนตี้ไวรัสกินอย่างต่อเนื่อง
 
 
ความภาคภูมิใจ
1. ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนกว่า 2,000 คนได้รับการดูแล
3. ได้ร่วมงานกับรัฐบาล และองค์การกุศลอื่นๆ
4. ชอนเชี่ยนอาวุโส และสมาชิกจากสโมสรอื่นๆจากกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง