ทำเนียบนายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่

นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีบริหารในอดีต จนถึงปีบริหารปัจจุบัน

 1. ซอนเชี่ยน ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ (นายกก่อตั้ง)
 2. ซอนเชี่ยนมากาเรต ผดุงทรง
 3. ซอนเชี่ยนเจียมจิตต์ บุญสม
 4. ชอนเชี่ยนดาราณี โสภนศุกร์
 5. ซอนเชี่ยนดร.ลอรา กอตฟรีเชสส์
 6. ซอนเชี่ยนเจียมจิตต์ บุญสม
 7. ซอนเชี่ยนระย้า เหลือหลาย
 8. ชอนเชี่ยนสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ
 9. ชอนเชี่ยนไพลินฆฤณ บุญรอด
 10. ชอนเชี่ยนพรทิพย์  ศักดิ์ศิริเวทย์กุล ณ บางช้าง
 11. ชอนเชี่ยน ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ
 12. ซอนเชี่ยน พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร