ทม.แม่เหียะร่วมกับสโมสรซอนต้า จัดกิจกรรม “ทำความดีต้องชื่นชม” มอบกำลังใจทีม อสม.

วันที่ 14 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีต้องชื่นชม” โดยสโมสร ซอนต้า เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อชื่นชมความดีของทีม อสม.ตำบลแม่เหียะ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณและให้กำลังใจ ทีมอสม.ตำบลแม่เหียะ ที่ทำหน้าที่เป็นมดงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตั้งแต่การเฝ้าระวัง โรคติดต่อ ไวรัส Covid -19 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ออกเยี่ยมผู้กักตัว รวมถึง การเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนย่า และไวรัสซิก้า ในเขตพื้นที่โดยการปฏิบัติการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระดมกำลังเคาะประตูบ้านรณรงค์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ตำบลแม่เหียะปลอดจากไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่

ทั้งนี้ ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ นายกสโมสรซอนต้า เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนย่า ซึ่งเป็นปัญหาของสาธาณสุข ที่กำลังทวีความรุนแรงในปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการควบคุมโรคดังกล่าว และยังมีสตรีอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิง ตามการมอบหมายของผู้จัดการสุขภาพในตำบล

บุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข การทำงานจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจ พอๆ กับพลังกาย สโมสรซอนต้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลเหล่านี้ สอดคล้องกับ นโยบายของสโมสรซอนต้าสากล ในการพัฒนาสถานะภาพของสตรีและช่วยเหลือเด็ก จึงได้สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ โดยมี กิจกรรม Powerful Talk เผยแพร่ประสบการณ์และเรื่องราวที่มีคุณค่าในการทำงานจิตอาสา กิจกรรมการชื่นชมความดีให้กำลังใจในการทำงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและสร้างพลังทีมจิตอาสาในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี สุขภาวะที่ดี เป็นพลังที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

เครดิตภาพและข้อมูล : http://www.tigernews.tv/?p=249225