คณะกรรมการบริหาร (ปี 2020 – 2022)

คณะกรรมการบริหารสโมสรซอนต้า ปีบริหาร 2020-2022

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ นายกสโมสรซอนต้า เชียงใหม่ 
2 ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ที่ปรึกษานายกสโมสร
3 พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร อุปนายกสโมสร
4 นายไตรเทพ กิตติรังสิ เหรัญญิก
5 นางสาวนริดา วินทกรนุกุล เลขานุการ
6 นางสาวสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ  
7 นางจีรพร หวันแดง  
8 นางพรทิพย์  ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
ณ บางช้าง
 
9 เจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่  
10 นางเจียมจิตต์  บุญสม  
11 นางประสพศรี  วิภาตะศิลปิน  
12 นายพัฒนพงศ์  กู้ประเสริฐ  
13 นางทองใบ  ห่านตระกูล  
14 โสภิศ อินทสโร  
15 นางศศินันท์ พึ่งโพธิ์  
16 นางมณฑกานต์ จองวิจิตรกุล  

รายนามกรรมการที่ปรึกษาสโมสร ซอนต้า เชียงใหม่ ปีบริหาร 2020-2022

ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์
2 คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์
3 คุณหญิงรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์
4 คุณสุมน ปราณีประชาชน
5 ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์
6 ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี
7 นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ
(นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ)
8 คุณบัญชา กิตติรังสิ
9 อาจารย์ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์
(รองคณบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท)