ประวัติสโมสรซอนต้าเชียงใหม่

สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาเมื่อ ปี 2540 โดยมีซอนเชี่ยนสุภากรณ์ ปีเตอร์ส จากสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 และซอนเชี่ยนสายสม วงศาสุลักษณ์ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6 ได้ให้การสนับสนุน และ
ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีคนปัจจุบันได้เกียรติเป็นประธานในพิธีสถาปนา
 
นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่
ตั้งแต่ปีบริหารในอดีต จนถึงปีบริหารปัจจุบัน
1. ซอนเชี่ยน ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ (นายกก่อตั้ง)
2. ซอนเชี่ยนมากาเรต ผดุงทรง
3. ซอนเชี่ยนเจียมจิตต์ บุญสม
4. ชอนเชี่ยนดาราณี โสภนศุกร์
5. ซอนเชี่ยนดร.ลอรา กอตฟรีเชสส์
6. ซอนเชี่ยนเจียมจิตต์ บุญสม
7. ซอนเชี่ยนระย้า เหลือหลาย
8. ชอนเชี่ยนสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ
9. ชอนเชี่ยนไพลินฆฤณ บุญรอด
10.ชอนเชี่ยนพรทิพย์  ศักดิ์ศิริเวทย์กุล ณ บางช้าง
11.ชอนเชี่ยน ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ
 
สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมดังต่อไปนี้
1. โครงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม*
2. โครงการยายเลี้ยงหลาน”
3. โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
4. โครงการฝึกอาชีพสตรีที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ ให้เลี้ยงหมูไก่กบ และตัดเย็บเสื้อผ้า
5. โครงการ It's Your Choice / Zonta Says No*
6. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โครงการในอนาคต)
 
ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
1, เด็กกำพร้าได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
3. เยาวชนได้รับการอบรมในโครงการ Zonta Says No
4. ผู้ติดเชื้อมีชีวิตอยู่อย่างสมอัตภาพ มียาแอนตี้ไวรัสกินอย่างต่อเนื่อง
 
 
ความภาคภูมิใจ
1. ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าอย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียนกว่า 2,000 คนได้รับการดูแล
3. ได้ร่วมงานกับรัฐบาล และองค์การกุศลอื่นๆ
4. ชอนเชี่ยนอาวุโส และสมาชิกจากสโมสรอื่นๆจากกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง