จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีแม่บ้าน ณ เทศบาลตำบลหนองหอย เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 17  มีนาคม 2565  สโมสรซอนต้าเชียงใหม่  ร่วมกับ มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีแม่บ้าน (ห่วงโซ่อาหาร)  เพื่อเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ทั้งส่งเสริมอาชีพใหม่ อาชีพเสริม และต่อยอดพัฒนาอาชีพเดิม เพิ่มพูนรายได้แก่แม่บ้าน เพิ่มโอกาสมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำในช่วงสถานการณ์ “โควิด-19”  หรือเป็นแนวคิดเพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและอาจทำเป็นอาชีพและอาจทำเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต มีผู้เข้าอบรม 20 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

และในการนี้ ทาง สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหอย จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีแม่บ้าน (ห่วงโซ่อาหาร)ทำซาลาเปา

เพื่อเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ทั้งส่งเสริมอาชีพใหม่ อาชีพเสริม และต่อยอดพัฒนาอาชีพเดิม เพิ่มพูนรายได้แก่แม่บ้าน เพิ่มโอกาสมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำในช่วง COVID-19