กิจกรรมโครงการ “ทำความดีขอชื่นชม” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง

มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกัน สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “ทำความดีขอชื่นชม” ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ หอประชุมบ้านขัวมุง